เกี่ยวกับแสนสิริ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์

พันธกิจ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นการดูแลเสมือนบ้าน บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 บริการของเรา

  1. จัดหาพยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลทำงาน Part time ในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
  2. จัดส่งพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยพยาบาลไปดูแลที่บ้านทั้ง  24  ชั่วโมง จัดทีมนักกายภาพบำบัดและนัก   โภชนาการดูแล  มีแพทย์ตรวจเยี่ยม(ตามเดือนความต้องการของญาต
  3. รับจัดส่งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล (PN,NA)เฝ้าไข้ที่บ้านทั้งรายวันและรายเดือนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งแบบประจำและแบบไปกลับ- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วย   ระยะพักฟื้นหลัง   ออกจากโรงพยาบาล ต้องการผู้มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ไต เบาหวาน อัลไซเมอร์ เส้นเลือดสมองตีบ  อัมพาต แผลกดทับ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารทางสายยาง เจาะคอ ต้องการการดูดเสมหะ การสวนปัสสาวะ ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด  24 ชั่วโมง

http://www.bangkok-nursinghome.com